ZOTOS, A., C. KOSMA, V. . . TRIANTAFYLLIDIS, I. KAKABOUKI, G. KEHAYIAS, I. . ROUSSIS, A. . MAVROEIDIS, A. TATARIDAS, and D. BILALIS. “Plant Species Diversity of the Wet Meadows under Natural and Anthropogenic Interventions: The Case of the Lakes Amvrakia and Ozeros (W. Greece)”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol. 49, no. 3, Sept. 2021, p. 12435, doi:10.15835/nbha49312435.