[1]
I. RAVI, S. VARSHNEY, G. SHARMA, V. DWIVEDI, and K. K. BEHERA, “) Wilczek”., Not Bot Horti Agrobo, vol. 40, no. 1, pp. 74–85, May 2012.