[1]
Y. JIAN, G. WU, D. ZHOU, Z. HU, Z. QUAN, and B. ZHOU, “Effects of Shading on Carbohydrates of Syzygium samarangense”, Not Bot Horti Agrobo, vol. 47, no. 4, pp. 1252–1257, Nov. 2019.