RAVI, I., VARSHNEY, S., SHARMA, G., DWIVEDI, V. and BEHERA, K. K. (2012) “) Wilczek”., Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40(1), pp. 74–85. doi: 10.15835/nbha4017480.