KAKABOUKI, I.; ROUSSIS , I. E.; PAPASTYLIANOU, P.; KANATAS, P.; HELA, D.; KATSENIOS, N.; FUENTES, F. Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, v. 47, n. 4, p. 1025-1036, 8 Nov. 2019.