ZOTOS, A., KOSMA, C., TRIANTAFYLLIDIS, V. . ., KAKABOUKI, I., KEHAYIAS, G., ROUSSIS, I. ., MAVROEIDIS, A. ., TATARIDAS, A., & BILALIS, D. (2021). Plant species diversity of the wet meadows under natural and anthropogenic interventions: The case of the Lakes Amvrakia and Ozeros (W. Greece). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 49(3), 12435. https://doi.org/10.15835/nbha49312435