(1)
ALTINOK, H. H.; ERDOGAN, O. Determination of the <i>In vitro</i> Effect of <i>Trichoderma harzianum</i> on Phytopathogenic Strains of <i>Fusarium oxysporum</I&gt;. Not Bot Horti Agrobo 2015, 43, 494-500.