(1)
WU, S.; YIN, L.; DENG, Z.; CHEN, Q.; FU, Y.; XUE, H. Using DNA Barcoding to Identify the Genus <i>Lolium</I&gt;. Not Bot Horti Agrobo 2015, 43, 536-541.