(1)
DIMA, M.; DIACONU, A.; PARASCHIVU, M.; COTUNA, O.; SĂRĂȚEANU, V.; BONCIU, E.; SĂLCEANU, C.; OLARU, A. L. The Impact of Cultivation System on Nutritional Quality of Jerusalem Artichoke Tubers Cultivated in Semiarid Marginal Areas. Not Bot Horti Agrobo 2023, 51, 13210.