(1)
ZOTOS, A.; KOSMA, C.; TRIANTAFYLLIDIS, V. . .; KAKABOUKI, I.; KEHAYIAS, G.; ROUSSIS, I. .; MAVROEIDIS, A. .; TATARIDAS, A.; BILALIS, D. Plant Species Diversity of the Wet Meadows under Natural and Anthropogenic Interventions: The Case of the Lakes Amvrakia and Ozeros (W. Greece). Not Bot Horti Agrobo 2021, 49, 12435.