(1)
GENG, R.; ZHANG, X.; FAN, X.; HU, Q.; NI, T.; DU, K. Waterlogging Tolerance Evaluation of Fifteen Poplar Clones Cultivated in the Jianghan Plain of China. Not Bot Horti Agrobo 2021, 49, 12421.