(1)
KAKABOUKI, I.; ROUSSIS , I. E.; PAPASTYLIANOU, P.; KANATAS, P.; HELA, D.; KATSENIOS, N.; FUENTES, F. Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage. Not Bot Horti Agrobo 2019, 47, 1025-1036.