(1)
KATSENIOS, N.; ROUSSIS, I. E.; EFTHIMIADOU, A.; KAKABOUKI, I.; BILALIS, D. Seed Treatment Techniques to Improve Germination of Wild Asparagus (Asparagus Acutifolius L.), a Potential New Crop. Not Bot Horti Agrobo 2019, 47, 995-1000.